Preces neatbilstība
Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci
1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam (turpmāk – JYSK) par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes dienas vai ilgāk, ja precei ir dots papildus garantijas laiks un ir saņemts rakstisks garantijas apliecinājums.
2. Patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai JYSK bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem (tālāk - Neatbilstību) vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
3. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci jāiesniedz 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad tiek konstatēta preces neatbilstība līgumam.
4. Lai pieteiktu Neatbilstību, lūdzam lejuplādēt veidlapu un nosūtīt aizpildīto veidlapu uz [email protected] pievienojot vēstulē pirkuma apliecinošu dokumentu kopiju. 
5. Alternatīvie veidlapas iesniegšanas veidi: 
5.1. Iesniegt tuvākajā JYSK veikalā, uzrādot vēstulē pirkuma apliecinošu dokumentu kopiju. 
5.2. Nosūtīt ierakstītu vēstuli uz SIA “Jysk Linenn’n Furniture”, Ropažu novads, Stopiņu pagasts,Ulbroka, Biķeru iela 4, LV-1079, Latvija, pievienojot vēstulei pirkuma apliecinošu dokumentu kopiju.
6. Preces apmaina vai Neatbilstības novēršana ir bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.
7. Patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai JYSK attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja JYSK saprātīgā termiņā nav novērsis Neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu, vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam.
8. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
9. Ja neatbilstība ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas preci izmantot, patērētājs nevar prasīt, lai JYSK atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā. 
10. Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā pārdevējs (JYSK) uz sava rēķina. Iepriekš saskaņojot ar JYSK, patērētājs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz JYSK rēķina. 
11. Ja preci nogādā patērētājs, JYSK triju darbdienu laikā pēc izdevumu apliecinoša dokumenta saņemšanas atlīdzina izdevumus, kas patērētājam radušies sakarā ar preces nogādāšanu (Patērētāju tiesību aizsardzības likums, 28. pants). 
Patērētāju tiesību aizsardzības likums: https://likumi.lv/doc.php?id=23309.