Garantija
Garantijas izmantošanas kārtība un nosacījumi
Garantija ir papildu saistības, kuras uzņemas tās devējs. Likums patērētājiem paredz tiesības pieteikt pretenziju par nekvalitatīvu preci noteiktā laikā pēc preces iegādes;
Sk. detalizētāk: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-precu-garantiju
1. Ja JYSK precei ir dota papildus garantija (ilgāka par termiņu, kad patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību) - patērētājs ir tiesīgs pieteikt preces remontu vai apmaiņu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā, saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem (Patērētāju tiesību aizsardzības likums, 27. pants).
2. Garantija ir derīga tikai precēm, kas netiek izmantotas komercdarbības veikšanai. Garantija ir derīga, ja pircējs var uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
3. Garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ, piemēram:
3.1. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
3.2. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
3.3. ja bojājums radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
3.4. dabiska elementu nolietojuma gadījumos, piem. baterijas;
3.5. ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.
4. Lai pieteiktu garantijas gadījumu, lūdzu rakstīt pieteikumu uz [email protected], norādot preces iegādes datumu, preces defektu, kā arī pievienojot čeka vai preču pavadzīmes kopiju.